NOTULEN JAARVERGADERING gehouden op de VRIENDENDAG
1 september 2019.
OPENING
 

Waarnemend Commandant, de Heer P. Kool, van het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum te Bronbeek(KTOMM Bronbeek) opent de vergadering. Hij spreekt zijn teveredenheid uit over de wijze waarop alles nu verloopt binnen het KTOMM Bronbeek.
De heer H.van den Akker, plaatvervangend hoofd van het museum en conservator, dankt de aanwezigen voor de vele schenkingen aan het museum. Hij memoreert de aanschaffing van het bijzondere rijwiel voor de inwoners van het tehuis en het rokkostuum van een Gouverneur-generaal van Ned. Indie, als mede de aanschaf van een zeldzaam status-wapen uit de GAJO-landen (Atjeh).

De voorzitter van de Stichting Vrienden van Bronbeek heet eveneens alle aanwezigen welkom. Een speciaal welkom wordt gegeven aan de oud-commandanten van het KTOMM Bronbeek , de kolonels C.Bolderman en G. Noordanus.
De voorzitter legt vervolgens uit waarom 3 bestuursleden niet aanwezig kunnen zijn op deze bijzondere vergadering, tw. mevr Besselink en de heren Verbruggen en Luttik.

MEDEDELINGEN
In de mededelingen van het bestuur geeft de voorzitter aan op welke data is vergaderd en bij welke evenementen, herdenkingen, uitvaartdiensten etc. de Stichting is vertegenwoordigd door 1 of meerdere bestuursleden.
Voorts meldt de voorzitter zeer verheugd te zijn over de samenstelling van de redactiecommissie en de geweldige inzet van haar leden..
Het Bronbeek Bulletin (BB) is in een volledig nieuwe uitvoering verschenen. Er is duidelijk sprake van een grote verbetering. Het bestuur is de redactie commissie dankbaar voor deze metamorfose van het BB.
De voorzitter vermeldt dat de functie van secretaris nog steeds een vacature is. De secretaris
R. Swens heeft om persoonlijke redenen het bestuur verlaten. Er geen sprake van “hard feelings”.
De heer Swens is zeer bereidwillig om alles op goede wijze over te dragen aan zijn opvolger.
Hij geeft daartoe uitgebreid zijn medewerking.
De voorzitter spreekt zijn dank uit over de wijze waarop de Heer Swens zijn functie heeft uitgevoerd.
De voorzitter geeft tevens aan dat het bestuur voornemens is de werkzaamheden, verbonden aan de functie van secretaris, te scheiden. De uitvoering van het secretarieel -en notarieel deel(notulen/correspondentie/notaris) dient gescheiden te worden van het (leden)bestandsbeheer.

BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Met betrekking tot de bestuursaangelegenheden geeft de voorzitter aan welke bestuursleden, volgens de statuten, moeten vertrekken (de heer van de Beek, de heer Esmeijer, de heer Went en de voorzitter zelf) en voor welke bestuursleden de vrienden tegenkandidaten mogen inbrengen.
Voor de heer van de Beek(vice- voorzitter)heeft de heer T. van Mastrigt zich bereid verklaard hem te willen opvolgen. Het bestuur is hierover zeer verheugd.
Voor deze functie van vice voozitter kunnen geen tegenkandidaten worden ingebracht.
De heer T. van Mastrigt stelt zich voor aan de vrienden van de Stichting.
Hij vertelt iets over zijn prive situatie.
Hij is gepensioneerd luchtmacht officier en kent het” Instituut Bronbeek”al vanaf zijn kinderjaren, toen een vriend van zijn vader bewoner was op Bronbeek.
Zijn vader diende als dienstplichtig militair in voormalig Ned Indie.
Hij heeft gedurende zijn loopbaan nooit zijn belangstelling voor het KTOMM Bronbeek verloren.
Met name in zijn laatste functie bij de Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht was hij veelvuldig aanwezig bij de evenementen, die op het KTOMM Bronbeek plaats vonden
Hij is blij om in het bestuur te kunnen plaatsnemen.
In de eerst volgende bestuursvergadering wordt hij benoemd als vice-voorzitter.

Voor de heer Esmeijer( Voorzitter Tehuis/bewoners commissie) is de heer Luttik als opvolger gevonden. De Heer Luttik maakt al enkele jaren deel uit van het bestuur. Al hoewel tegencandidaten mogen worden ingebracht, is dit niet nodig, omdat de heer Luttik al bestuurslid is.
Bovendien verdelen de heren Luttik en Esmeijer de werkzaamheden; de heer Esmeijer blijft actief.
De heer Esmeijer geeft in de vergadering duidelijk aan welk pakket van werkzaamheden hij blijft uitvoeren. Beiden zijn al jaren verbonden aan het KTOMM Bronbeek en beiden kennen de wegen binnen het landgoed.

Voor de heer A. Went (penningmeester) is nog geen opvolger gevonden. Voor deze functie kunnen de donateurs geen tegenkandidaten inbrengen.
De voorzitter waardeert in hoge mate de wijze waarop de heer Went zijn penningmeester werk uitvoert en spreekt de hoop uit dat nog vele jaren geen opvolger wordt gevonden.
Dit laatste is als grap bedoeld maar drukt ook diepe waardering voor de Heer Went uit. Natuurlijk hoopt ook hij dat een opvolger wordt gevonden.
Thans blijft deze functie dus door dezelfde persoon bezet.

Voor de vervanging van de huidige voorzitter is een waardige opvolger gevonden.
De heer R. Harmsma is bereid deze functie over te nemen.
De heer Harmsma stelt zich voor aan de vrienden. Hij vertelt iets over zijn prive situatie. Hij is zijn loopbaan gestart als KL officier(genie) en geŽindigd bij de Koninklijke Marechausse( Brigade-generaal)
Hij geeft duidelijk aan welke bijzondere relatie hij gedurende zijn loopbaan heeft gehad met het KTOMM Bronbeek.
Als divisiecommandant binnen het Defensie Ondersteunings Commando, was hij, de afgelopen jaren, de chef van de commandant van het KTOMM Bronbeek.
Vooral in zijn laatste functie was het contact enorm. Bij alle evenementen etc. was hij in de hoedanigheid van zijn functie, aanwezig binnen het KTOMM Bronbeek.
Hij draagt Bronbeek een zeer warm hart toe.
Hij is blij nog steeds iets te kunnen blijven doen voor het KTOMM Bronbeek. Hij hoopt dan ook dat hij de functie mag overnemen.
Aangezien tegenkandidaten mogen worden ingediend geeft de voorzitter de vrienden de gelegenheid om tot 2 november 2019 tegenkandidaten in te dienen. Hij verzoekt dat rechtstreeks bij het bestuur te doen. Indien er geen tegenkandidaten komen draagt hij het voorzitterschap over.
De voorzitter memoreert nog hoe belangrijk het is om de heer Harmsma op deze functie te hebben. Door de laatste functie heeft de heer Harmsma nog een compleet netwerk binnen Defensie beschikbaar ten faveure voor het KTOMM Bronbeek.

In dit agendapunt neemt de voorzitter afscheid van de heer van de Beek.
Hij roemt zijn tijdig waarschuwen voor problemen. Hij waardeert zijn vele adviezen. Vooral zijn inzet ter zake bemiddeling van geschillen, vervanging van de voorzitter en vertegenwoordiging van het bestuur, waar dan ook en wanneer dan ook, wordt door de voorzitter enorm gewaardeerd.
Hij somt karakter eigenschappen(hier niet vermeld) op van de heer van de Beek en eindigt met de woorden “je bent een mieters mens”.
Hij overhandigt een persoonlijk geschenk aan de heer van de Beek.
Een presse-papier, die een betrokkenheid uitdrukt van de Polen bij de slag om Arnhem in september 75 jaar geleden.
De voorzitter vindt het een passend en uniek geschenk voor de “Arnhemmer”van de Beek.
De voorzitter neemt ook afscheid van de heer Esmeijer.
Hij noemt hem een steunpilaar, die alles over heeft voor de bewoners van het KTOMM Bronbeek.
Zijn regelend optreden tijdens uitstapjes, de bootreis, de bingo avonden, de kerstviering, verjaardagen etc verdienen waardering en lof. De voorzitter spreekt ook zijn blijdschap uit dat de heer Esmeijer een deel van het werk blijft doen.
Ook de heer Esmeijer( een kenner van vele details van de slag om Arnhem 75 jaar geleden), krijgt de voornoemde presse-papier als persoonlijk geschenk.

FINANCIELE VERANTWOORDING
De penningmeester geeft uitleg over het verloop van de financiŽn.
Hij geeft een korte verklaring over de reeds uitgevoerde bezuinigingen. Het drukken en verzenden van het BB noemt hij als voorbeeld.
Hij verklaart op welke wijze de begroting kloppend is gemaakt, gebruikmakend van een legaat.
Tevens geeft hij ook aan dat voortaan dit kan worden vermeden door de contributie te verhogen naar 20 euro per jaar.
Geen van de aanwezige vrienden maakte hier bezwaar tegen.
Vanaf heden is dus de jaarcontributie per vriend van de Stichting vastgesteld op 20 euro.
Vervolgens geeft de penningmeester een korte uitleg over de tot standkoming van de begroting. De begroting wordt voor kennisgeving aangenomen.

RONDVRAAG
Mevrouw Meulders vraagt aandacht voor het afstempelen van de museumkaart bij een bezoek aan het museum alhier.
Voorts vertelt zij over de dood van haar vader door de Japanners in de Tweede Wereldoorlog in aanwezigheid van een zekere Kerrebijn. Beiden ondergingen een geweldadige dood.
Vele jaren heeft zij gezocht naar familieleden van de Heer Kerrebijn.
Onlangs ontmoette zij, tot haar zeer grote verrassing, de neef van laatsgenoemde, die zelf bewoner is van Bronbeek..
Deze ontmoeting en vervolgens hun decoratieaanvraag resulteerden alsnog in de posthuum toekenning van het Mobilisatiekruis aan hun overleden familieleden.
Deze uitreking zal geschieden door de Commandant van het KTOMM Bronbeek.
Graag wilde ze de aanwezigen hiervan in kennis stellen.

De Heer Gerverdink zou het prettig vinden indien voortaan op de bestuurstafel bordjes zouden zijn geplaatst waarop de bestuurs functie en de naam staat.
Voorts wilde hij het verschil weten in de giften aan het museum en de aankopen, die het museum doet.
De conservator legde uit dat belangrijke aankopen worden en werden gedaan vanuit particulier bezit en prive bezit van verzamelaars
Tenslotte hoopt de heer Gerverdink dat aan de herdenking van het opheffen van het KNIL, meer aandacht kon worden besteed vanuit de Stichting Vrienden van Bronbeek en andere stichtingen, organisaties en verenigingen.

De heer Oelering was zeer benieuwd naar de stand van zaken ter zake de digitalisering, aangezien dit in 2015 reeds was aangekondigd.
De waarnemend Commandant van het KTOMM Bronbeek, de heer P. Kool gaf het belang van deze vraag aan en antwoordde dat in 2020 hiermee wordt gestart.

SLUITING
Niets meer aan de orde zijne sloot de voorzitter de vergadering.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek