NIEUWS
Postume uitreiking onderscheidingen 28 juni 2019  (foto's Geertje)
geplaatst 4 juli 2019
Op vrijdag 28 juni, werden er aan de families van 3 KNIL militairen postume onderscheidingen uitgereikt door Kolonel van Dreumel, commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek. Dit gebeurde traditie getrouw in de commandantswoning.

 

Door op de foto;s te klikken worden ze groter
 

 
George Adriaan Johannes Jules Etienne Lapré en Wilhelm Marie Lapré 
   
Het ging de 28e juni om drie Knil-militarien.
Twee broers Lapré: Jules Etienne Lapré en Wilhelm Marie Lapré 
en George Adriaan Johannes .
W.M. Lapré (MOK)
Willem Marie Lapré (roepnaam Willy) werd op 27 november 1921 te Semarang geboren. Na het doorlopen van de 3 jarig MULO B en de 2 jarige Handelsschool trad W.M. Lapré in dienst van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (N.I.S.) met hoofdkantoor in Semarang. Hij werd klerk eerste klas.
In december 1941 werd Willem bij de algemene mobilisatie gemobiliseerd. Als dienstplichtige werd hij in de stand van militie soldaat tweede klasse infanterie met stamboeknummer 64021 ingedeeld bij het 5de Bataljon Infanterie. Hij diende bij de 4de Compagnie met als functie handlanger mortier. De 4de compagnie werd aangeduid als mitrailleurcompagnie, maar was in feite een ondersteuningscompagnie.
In deze eenheid waren de zware wapens van het veldbataljon, de mitrailleurs, mortieren en tankbuksen, ondergebracht. Het mortierpeloton telde 74 man en was bewapend met zes 81 mm mortieren. Een mortier werd bediend door een stukscommandant, vijf handlangers en drie geleiders voor de paarden. De handlangers vervulden de functies van richter, lader, helper en twee munitieverzorgers.
Het 5e Bataljon Infanterie werd eind februari 1942, dus kort voor de Japanse invasie, van Semarang overgebracht naar de Bandoengse Hoogvlakte. Het bataljon moest als onderdeel van de nieuw geformeerde Groep Bandoeng dit centrum van de Nederlands-Indische defensie verdedigen. Het 5e Bataljon werd verdeeld over enkele stellingen. Het mortierpeloton werd toegevoegd aan de zogenaamde Groep Teerink, dit deel van 5e Bataljon vormde de kern van deze eenheid. De Groep Teerink nam deel aan de tegenaanval op Soebang en de verdediging van de Tjiater pas. Het is waarschijnlijk dat ook W.M. Lapré bij deze gevechten tegen de Japanse troepen betrokken was.
Met de capitulatie van het KNIL raakte ook Willem Lapré in Japanse krijgsgevangenschap. Hij verbleef onder andere in No. 1 Branch Camp te Bandung. Vanuit dit kamp werd volgens zijn Japanse interneringskaart naar het Main Camp of Malay POW Camp, Changi te Singapore, verscheept. Uit de kaart wordt niet duidelijk met welk transport dat is gebeurd. Op 2 november 1945 werd Lapré aan de geallieerden overgedragen.
Na de capitulatie van Japan in augustus 1945 bleef Willem Lapré als dienstplichtige in militaire dienst. Hij werd ingedeeld bij het Prins Bernhard Bataljon. Dit bataljon werd in september 1945 te Singapore gevormd uit krijgsgevangenen. Het bataljon werd in oktober naar Batavia (Jakarta) verscheept.
De naam was inmiddels gewijzigd in 4 Infanterie Bataljon. Willem diende bij de 4 Compagnie van dit bataljon. Het verrichtte wachtdiensten en nam deel aan zuiveringsacties tegen Indonesische verzetsgroepen in en rond Jakarta. In mei 1946 werd het bataljon naar Bandung verplaatst. Tijdens een nachtelijke actie nabij Nanggelen (West-Java) werd Lapré op 1 oktober 1946 vermist.
Naar later bleek was hij krijgsgevangen gemaakt door de TNI (Republikeinse leger) en naar het gewezen hospitaal van Poerwakarta overgebracht.
Volgens bericht wist hij te ontsnappen, maar werd opnieuw gevangen genomen.
Daarop is hij geëxecuteerd.
Willem Lapré was tot 3 november 1948 officieel als vermist opgegeven. Bijna twee maanden na zijn vermissing verzocht het Indische departement van Financiën het KNIL nog om Willem Lapré groot verlof te verlenen.
Hij zou de douanecursus voor de opleiding tot gediplomeerd douanecommies gaan volgen.
Door zijn vroegtijdig overlijden is hier niets meer van gekomen.
De Oorlogsgravenstichting geeft 4 oktober 1946 op als officiële overlijdensdatum. Willem was toen 24 jaar. #Zie Oorlogsgravenstichting Willem Marie Lapré
Op basis van zijn verdienste en als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden en het door hem gebrachte hoogst mogelijke offer wordt hem postuum toegekend:
Mobilisatie-oorlogskruis
   
en zijn oudere broer:
J.E. Lapré (MOK en EOV)
Jules Etienne Lapré werd op 21 oktober 1920 te Semarang geboren. Hij is de oudere broer van Willem Lapré.
Na de 5 jarige HBS-B koos Etienne Lapré voor de opleiding tot Commissaris van Politie. Hij hield van atletiek en voetballen. Op 3 juli 1941 moest hij echter als dienstplichtige in militaire dienst.
Hij kwam in opleiding tot reserveofficier bij het Corps Opleiding Reserveofficieren (CORO), stamboeknummer 102820. Na zijn bevordering tot militie sergeant 1ste klas in januari 1942 werd hij geplaatst als brigadecommandant (groep van 15 man) bij het IV Depot Bataljon, een opleidingseenheid, te Bandung.
Met de capitulatie van het KNIL raakte ook deze Lapré in Japanse krijgsgevangenschap. Hij verbleef evenals zijn jongere broer Willy onder andere in No. 1 Branch Camp te Bandung.
Vanaf juni 1942 zat hij in Cimahi (Tjimahi) gevangen. Vandaar ging hij in april 1943 op transport naar Flores voor de aanleg van vliegvelden. Japan versterkte zijn verdediging in het oostelijk deel van de Indonesische archipel in reactie op de Amerikaanse opmars langs de noordkust van Nieuw-Guinea. Na Flores werd Etienne via Jakarta verscheept naar Singapore.
Daar werd hij in 1945 bevrijd.
Hij werd Hoofd Algemene Dienst in het kamp te Singapore. Pas in juli 1946 zien wij hem terug op Java. Lapré is ingedeeld bij het Inlichtingen Kantoor Batavia (IKB) te Jakarta. In december 1946 wordt hij geplaatst bij het 11 Bataljon Infanterie (Inf XI) te Pladjoe, Palembang Zuid-Sumatra.
Zijn functie is Welfare Officier. Op 10 april 1947 wordt hij tijdelijk bevorderd tot militie-vaandrig der infanterie. Gevolgd op 16 november 1947 met zijn tijdelijke benoeming tot reserve tweede luitenant, ingaande 8 juni 1944.
Kort daarna, op 4 december 1947, verdrinkt Etienne Lapré bij het omslaan van prauwen tijdens een nachtelijke prauwpatrouille bij Tandjoeng Radja (Palembang)
Op basis van zijn verdienste en als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden en het door hem gebrachte hoogst mogelijke offer wordt hem postuum toegekend:
Mobilisatie-oorlogskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede
Etienne werd 27 jaar.
Zie Oorlogsgravenstichting Jules Etienne Lapré
   
G.A. Johannes (MOK, EOV en DMOB)
George Adriaan Johannes geboren 15 april 1914 te Cirebon (Cheribon). Op 25 oktober 1930 trad hij te Bandung vrijwillig in dienst voor acht jaren. Zijn stamboeknummer is 88547. Hij werd kanonnier 1e klasse leerling geweermaker.
Hij werd geplaatst bij de Werkplaats voor Draagbare Wapenen (WDW). Waarschijnlijk bij de Geweermakerschool. Op 25 december 1937 werd Johannes bevorderd tot sergeant-geweermaker. Hij ging in 1940 over naar de Militaire Luchtvaart van het KNIL te Malang. Na de mobilisatie van het KNIL in december 1941 werd Johannes geplaatst bij de Lijfwacht Cavalerie (Cav LW), een gemotoriseerd verkenningseskadron te Solo (Surakarta).
Op 20 december 1939 trouwde George Johannes te Bandung met Cornelia Jeanne Eijkelenboom. Uit dit huwelijk werden in 1947 en in 1949 een zoon geboren.
De Lijfwacht Cavalerie maakte deel uit van de II Divisie in Midden-Java. Dit is een wijdse naam voor een zwak regiment infanterie met twee gemotoriseerde cavalerie eskadrons en verder vooral territoriale troepen.
Deze zwakke Nederlands-Indische troepenmacht was niet opgewassen tegen de bij Kragan gelandde Japanse regimentsgevechtsgroep Sakaguchi.
Het Japanse aanvalsdoel was de havenstad Cilacap (Tjilatjap). De Lijfwacht Cavalerie werd als verkenningseenheid ingezet tegen de Japanse opmars.
Bij de capitulatie van het KNIL op Java raakte ook Johannes in Japanse krijgsgevangenschap.
Hij verbleef evenals de gebroeders Lapré in No. 1 Branch Camp te Bandung.
Hij vertrok 7 november 1943 van Java. Een volgend krijgsgevangenkamp was Changi te Singapore: Main Camp of Malay POW Camp. Johannes werd tewerkgesteld aan de Birma-Siam spoorlijn. In 1945 werd hij te Singapore bevrijd.
Na zijn krijgsgevangenschap werd G.A. Johannes in april 1946 geplaatst bij de Leger Technische Dienst (LTD). Op 24 januari 1946 was hij tijdelijk bevorderd tot sergeant-majoor-geweermaker.
Tussen 1946 en 1948 diende hij bij de LTD in Makassar, Zuid-Celebes. Na zijn recuperatieverlof van vier maanden volgde in 1948 plaatsing bij de LTD 87, de Hoofdwerkplaats Makassar.
George Adriaan Johannes overleed op 26 juni 2002 te Breda.
Op basis van zijn verdienste en als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden wordt hem postuum toegekend:
Mobilisatie-oorlogskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en het Demobilisatieinsigne KNIL.
   
Uitleg onderscheidingen
- Mobilisatie-oorlogskruis
- Ereteken voor Orde en Vrede
- Demobilisatie-insigne KNIL
[toegekend aan de] … militair van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger in het tijdvak 10 Mei 1940 tot den dag van demobilisatie dan wel van eervol ontslag, gedurende tenminste drie maanden werkelijke dienst in Indonesië hebben gedaan en deze dienst op trouwe en waardige wijze hebben verricht.
Foto-impressie 28 juni 2019
 
 
     
Ere wie ere toekomt - Roel Rijks
Deze onderscheidingen zijn aangevraagd door Roel Rijks, die hoopt door het bemiddelen van het aanvragen van (postume) onderscheidingen de families te helpen bij hun zoektocht naar erkenning. Dit alles onder het motto "Ere wie ere toekomt"
 
Bent u zoon/dochter, kleinzoon/kleindochter of broer/zus van iemand die in Japans krijgsgevangenschap is omgekomen en denkt u dat deze persoon mogelijk recht zou hebben op een postume onderscheiding? Neem dan contact op met Roel Rijks via: info@ereschuldonderscheidingen.nl
Deze onderscheidingen zijn een blijk van waardering voor het feit dat deze mannen ons koninkrijk hebben gediend onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden. Door hun namen te noemen, het uitreiken van de onderscheidingen en hun verhaal te vertellen, worden zij op deze manier geëerd.
 
Het gaat om militairen van het KNIL die in het voormalig Nederlands-Indië hebben gediend en hier door de Japanners krijgsgevangen zijn gemaakt.

&&&&&&&&&&&&&

Eerdere uitreikingen
◊- Postume uitreiking 25 november 2016
◊- Postume uitreiking onderscheidingen 24 mrt 2017
◊- Postume uitreikingen op 12 okt 2017
◊- Postume uitreiking onderscheidingen 18 aug 2017
◊- Postume uitreiking onderscheidingen 26 mei 2017 BRONBEEK + toespraak
◊- Postume uitreiking onderscheidingen 26 mei 2017-door Laurens van Aggelen
◊- Postume Uitreiking Onderscheidingen 9 maart 2018
◊- Postume uitreiking 2018 15 juni Indische zaal
◊- Uitreiking Postume onderscheidingen op Bronbeek - 29-06-2018
◊- Uitreiking Postume onderscheidingen op Bronbeek - 31-08-2018
◊- Uitreiking Postume onderscheidingen op Bronbeek - 26-10-2018
◊- Uitreiking Postume onderscheidingen op Bronbeek - 24-05-2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB